Skip to content Skip to navigation

Intermediate Plus (AV3)

ANH VĂN 3 (Intermediate Plus level)

Bắt đầu từ cấp độ Inter+ trở đi sinh viên sẽ được cung cấp kiến thức nền tảng về bài thi kiểm tra, đánh giá mức độ sử dụng tiếng Anh trong môi trường thực của người học bằng hình thức thi trắc nghiệm TOEIC của ETS (Hoa kỳ).

Sinh viên sẽ làm quen với môi trường tiếng Anh thực dụng trong môi trường công sở, doanh nghiệp, đồng thời mở rộng thêm vốn từ ngữ trong các tình huống thực tế.

Mục tiêu đầu ra: tương đương trình độ B(1) (CEFR) hay điểm TOEIC 2 kỹ năng Listening & Reading đạt từ 450 trở lên.