Skip to content Skip to navigation

Anh văn 4

Developing skills for the TOEIC test

Môn học với sự tham gia của giảng viên bản ngữ giúp sinh viên rèn luyện Speaking - Writing một cách chuyên nghiệp ở mức độ cao hơn.
  • TOEIC Kỹ năng nâng cao.
  • Pass the TOEIC test
  • Viết email + tài khoản thực hành online
  • 24 tiết học với giảng viên bản ngữ