Skip to content Skip to navigation

Anh văn 3

TOEIC Preparation Course

Môn học cung cấp kiến thức, thực hành rèn luyện và đánh giá mức độ sử dụng tiếng Anh của sinh viên bằng bài thi TOEIC.

  • Complete Guide to the TOEIC test
  • Luyện 4 kỹ năng cơ bản TOEIC
  • Luyện viết Email
  • Tài khoản thực hành online