Skip to content Skip to navigation

English for Computer Science

  • Giúp sinh viên có thể đọc được các tài liệu tham khảo cơ bản dành cho máy tính và kỹ thuật thông tin.
  • Viết các báo cáo, trình bày, thuyết trình các vấn đề liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin.