Skip to content Skip to navigation

Anh văn 5

Developing skills for the TOEIC test

Môn học với kiến thức tập trung chuyên sâu và rèn luyện thực hành các bài thi TOEIC online ở mức độ cao hơn với sự tham gia của giảng viên bản ngữ hỗ trợ giúp đỡ.

  • TOEIC Kỹ năng nâng cao.
  • Pass the TOEIC test
  • Tài liệu Email + tài khoản thực hành online
  • 24 tiết học với giảng viên bản ngữ