Skip to content Skip to navigation

Danh sách phân lớp AVBT - K12 năm 2017-2018

Trung tâm ngoại ngữ Trường Đại học Công nghệ thông tin xin thông báo danh sách phân lớp AVBT khóa 12.

Tất cả các lớp AVBT sẽ học vào thứ 3,5 & 7 (3 buổi/tuần).

Sinh viên xem tại tập tin đính kèm.