Skip to content Skip to navigation

Luyện thi VNU-EPT

VNU – EPT (Vietnam National University - English Proficiency Test) bài thi luyện tiếng Anh 04 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết định hướng theo theo khung chuẩn Châu Âu (CEFR) của Đại học Quốc gia. Bài thi nhằm đánh giá trình độ & kỹ năng sử dụng tiếng Anh của sinh viên & nghiên cứu sinh trong trường đại học.

Cấu trúc bài thi VNU-EPT

Bài thi

Thời luợng (Phút)

Số câu hỏi

Điểm

Nội dung

LISTENING

40-45

32

0-100

Part 1: 10 short conversations (10 questions). Part 2:01 conversation or discussion (06 questions). Part 3: 01 talk or discussion (08 questions). Part 4: 01 long lecture or talk (08 questions).

READING

60

40

0-100

 Part 1: Gap-filling passage (10 lexical and 10 grammatical questions). Part 2:01 passage (06 questions). Part 3: 01 passage (07 questions). Part 4: 01 passage (07 questions)

WRITING

60

02

0-100

Part 1: Summary paragraph . Part 2: Essay

SPEAKING

10-12

3

0-100

Part 1: Speaking about a prompt (pictures, mind maps, forms ... Part 2: Speaking about personal experience, interest ... Part 3: Presenting an argument, or public opinions, social issues ...