Skip to content Skip to navigation

Thông báo nhận giáo trình

Trung Tâm Ngoại Ngữ xin thông báo đến sinh viên đăng ký giáo trình Breakthrough Plus liên hệ với văn phòng Trung tâm để nhận kể từ ngày 28/09/2017.

Trung Tâm Ngoại ngữ UiT