Skip to content Skip to navigation

Upper Intermediate (AV4)

ANH VĂN 4 –  5 (Upper Intermediate level)

Tiếp tục rèn luyện các kỹ năng về bài thi TOEIC ở mức độ cao hơn, đặc biệt hai kỹ năng Nói và Viết được chú trọng nhiều qua các hoạt động thuyết trình, giao tiếp thực hành tiếng Anh trong môi trường làm việc quốc tế.

Mục tiêu đầu ra: tương đương trình độ B1 – B(2) (CEFR) hay điểm TOEIC 2 kỹ năng Listening & Reading đạt từ 500 – 550, kỹ năng Speaking & Writing đạt từ 205 – 255.