Skip to content Skip to navigation

Anh văn 2

 • Mã môn học       : ENG02
 • Số tín chỉ            : 04
 • Lý thuyết            : 50 giờ
 • Tự học               : 90 giờ
 • Yêu cầu đầu vào: Hoàn thành Anh văn 1

Mục tiêu: giúp sinh viên củng cố kiến thức 4 kỹ năng Nghe – Nói - Đọc - Viết, cùng với sự bổ trợ các dạng thức câu hỏi TOEIC thông qua các hoạt động kỹ năng làm việc và giao tiếp với các tình huống cụ thể. Hoàn thành khóa học này, sinh viên có đủ kỹ năng sử dụng tiếng Anh tương đương trình độ điểm TOEIC 400-450.

Nghe:

 • Có khả năng nghe hiểu các hội thoại liên quan đến công việc quen thuộc;
 • Nghe hiểu qua các video tài liệu đến môi trường làm việc, kinh tế, hoạt động kinh doanh, dịch vụ...
 • Tăng cường kỹ năng nghe theo dạng thức bài kiểm tra TOEIC.

Nói:

 • Có khả năng tham gia vào cuộc thảo luận và chia sẻ quan điểm về các chủ đề liên quan đến công việc.
 • Trình bày giải pháp cho các vấn đề liên quan đến kinh doanh khác nhau, hiểu và thực hành kỹ năng thuyết trình.
 • Tăng cường khả năng trả lời câu hỏi trong bài kiểm tra Nói của TOEIC.

Đọc:

 • Mở rộng vốn từ vựng và có khả năng hiểu bài viết, tin tức và email liên quan đến công việc trên các chủ đề được đề cập trong chương trình.
 • Tăng cường kỹ năng đọc cho bài kiểm tra TOEIC.

Viết:

 • Viết hai loại email theo định dạng của bài kiểm tra TOEIC, bao gồm email đề xuất và email khiếu nại.

Hệ thống: https://courses.uit.edu.vn/login/index.php

Bài tập online: https://www.pearson.com/english/digital-tools/myenglishlab.html

Pearson English Portal: https://www.pearson.com/english/portal