Skip to content Skip to navigation

Intermediate (AV2)

ANH VĂN 2 (Intermediate Level)

cấp độ Intermediate, các chủ đề trong đời sống xã hội như du lịch, môi trường sinh sống, quảng cáo, hành trình, cuộc sống, mua sắm, thể thao, tiền bạc … trong bài được nâng lên ở mức độ cao hơn. Ngoài ra các hoạt động tiếng Anh ở cấp độ này sinh viên cần tham gia đóng góp tích cực nhiều hơn như tăng cường kỹ năng nói và trình bày, hoàn thành các bài tập online, khả năng đọc hiểu đoạn văn dài hơn để tăng vốn từ vựng và ngữ pháp, nghe và thực hành kỹ năng ngôn ngữ theo chủ đề chính trong bài. Rèn luyện kỹ năng viết email ở mức độ cao hơn.

Mục tiêu đầu ra: tương đương trình độ B+(CEFR) để lên Anh văn 3.