Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn cài đặt giáo trình Breakthrough Plus

- Chương trình có thể chạy trên máy tính cá nhân & các thiết bị di động dùng hệ điều hành bên dưới.  

- Chương trình sẽ tự nhận ra hệ điều hành có sẵn trên thiết bị muốn cài đặt

Yêu cầu hệ thống:

 

OS Version

CPU

Ram

Browser

Windows

Windows 7, 8, 8.1, 10

Any 2GHz dual core processor

1GB (32-bit)

2GB (64-bit)

IE 10, 11/Firefox/Chrome*/Opera

Apple Mac OS

10.7, 10.8, 10.9m 10.10, 10.11

Any 2GHz dual core processor

1GB (32-bit)

2GB (64-bit)

Safari 7, 8, 9

Android

Android 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5

Dual core 1GHz or Better

1GB

8GB internal storage with Android 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5

 

iOS

iPad 2, 3, 4 with iOs 7, 8, 9

 

8GB

 

Chromebook

Chrome OS

 

 

 

Vui lòng download hướng dẫn đính kèm